Rammed Earth

Rammed Earth ของCreeper8 คือการผสมวัสดุธรรมชาติเช่น กากมะพร้าว ดิน แกรบ กับปูนซีเมนต์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาให้สั้นลงอีกทั้งยังสามารถเลือกเฉดสีได้ต้องความต้องการอีกด้วย